FANDOM


Construction hat

This page is under construction.

Do not disturb the builders while they ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Normal Alphabet

Letter Name of the letter IPA sound Pronounciation
A / a A /a/ Vowel (Vauəl/Vaul)
Ɑ / ɑ /ɑ/ Father (Fɑðə/Fɑðər)
Æ / æ Æ (Æx) /æ/ Cat (Cæt)
Ə / ə Ə /ə/ Above (Əbûv)
B / b Bi /b/ Bumblebee (Bumbəlbi)
C / c Ci /k/ Cake (Ceic)
Ç / ç Çi /t͡ʃ/ Chair (Çeər) / Nature (Néíçə/Néíçər)
D / d Di /d/ Descend (Disend)
Ð / ­ð /­ð/ This (Ðis)
E / e E /ɛ/ Edit
É / é É /e/[1] Play (Pleí)
F / f Ef /f/ Face (Feis)
G / g Gi /g/ Game (Geim)
H / h Heiç /h/ House (Haôs)
I / i I /i/ or /i:/ Speed (Spid)
Í / í Í /ɪ/ Igloo (Iglúú[2])
J / j Jay /ʤ/ Jam (Jæm)
L / l El /l/ Land (Lænd)
M / m Em /m/ Mace (Meis)
Ɱ / ɱ /ɱ/ Symphony (Síɱfəni)
N / n En /n/ Nest
Ŋ / ŋ /ŋ/ Sing (Siŋ)
O / o Oh /o/ Slovakia (Sloôvakiə)
Ó / ó Ou /ɒ/ Octopus (Óctəpəs) [British English]
Ø / ø Ø (Øt) /ɔ/ Thought (Þøt)
P / p Pee /p/ Pencil
R / r Ar /ɹ/ Red
S / s Es /s/ Sand
X / x Xi (Ex) /ʃ/ Should
T / t Ti /t/ Tea
Þ / þ Thorn /θ/ Thick (Þic)
U / u U /u/ Spoon
Ú / ú Ú /ʊ/ Hook
Û / û Û /ʌ/ Up
V / v Vi /v/ Violin
W / w Wi /w/ Winter (Waín) [3]
Ƿ / ƿ Ƿín /ʍ/ Whine (Ƿaín) [4]
Y / y Yan /j/ Yes
Z / z Zi (Zed) /z/ Zebra (Ziibrə)
Ʒ / ʒ Ʒi (Eʒ) /ʒ/ Vision (Viʒin/Viʒiən)
' Glótəl Stóp /ʔ/ Button (Bû'n)


Standard Alphabet:

  • AⱭÆƏBCÇDÐEÉFGHIÍJLMⱮNŊOÓØPRSXTꞆÞUÚÛVWǷYZƷ'
  • a əbcçd eéfghiíjlm nŋo prsxt u ûvwƿyzʒ'

And those are the letters of the alphabet for everyone to see!

Notes

  1. Only used in the the phoneme /eɪ/
  2. Long vowel sounds are represented by putting 2 letters instead of one.
  3. Wine-whine Merger
  4. Wine-whine Merger