FANDOM


Consonants

 • Bb - boat, boet
 • Cc - chocolate
 • Dd - door, dak
 • Ðð - this
 • Ff - fan, fiets
 • Gg - goal
 • Γγ - goed
 • Hh - hello, hoofd
 • Jj - yesterday, jas
 • Ɉɉ - John
 • Kk - cat, koe
 • Ll - land, liefde
 • Mm - money, maan
 • Nn - never, nooit
 • Ŋŋ - bang, eng
 • Pp - people, Polen
 • Rr - rose, regen
 • Ss - sand, sokken
 • Ʃʃ - shitpost
 • Tt - time, tien
 • Þþ - think
 • Vv - victory, verwacht
 • Ww - water
 • Ʋʋ - waarom
 • Xx - loch, verwacht
 • Zz - zoo, zeep
 • Ʒʒ - Asia
 • '' - button

Vowels

 • Aa - trap, aap
 • Ɑɑ - father, dak
 • Ɐɐ - John
 • Ee - scheet
 • Ɛɛ - bet, beste
 • 3ɜ - nurse
 • Əə - comma, hemel
 • Iı - dinner, sit
 • İi - neat, lied
 • Oo - bought, zolder
 • Øø - neus
 • Œœ - buiten
 • Ɔɔ - rood
 • Ʊʊ - good
 • Uu - root, goed
 • Ʌʌ - bum
 • Yy - Rutte
 • Ƴƴ - vuur

Digraphs

 • Ai - cry, draai
 • Au - plough
 • Ɑi - ai
 • Ei - ayyyy lmao
 • Eu - sneeuw
 • Ɛi - IJsselmeer
 • Ju - universe, duw, nieuw
 • Oi - boy, hoi
 • Ɔi - nooit
 • Ɔu - boat
 • Ui - groei
 • Ʌu - jou

Sample Text

Ʋılhɛlmys vɑn Nɑsʌuə
bɛn ık vɑn Dœtsə blƴt
də vadərlɑnt γətrʌuə
blɛif ık tot ın 'ət dɔd.
En Prınsə vɑn Orɑnjə
bɛn ık, vrɛi, onvərvırt,
də kɔnıŋ vɑn Hıspɑnjə
hɛb ık ɑltɛit γəırt.